Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA ALLDANCE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ALLDANCE

 1. Niniejszy dokument dotyczy zasad obowiązujących w ALLDANCE, w tym możliwości wstępu na salę i udziału w aktywnościach oferowanych przez ALLDANCE.
 2. ALLDANCE oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej i praktycznej. Tancerze mogą dostać dodatkowe materiały edukacyjne do kursu w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Kursy mają na celu przygotowanie uczestników zarówno do tanecznych zawodów sportowych, jak i do wydarzenia artystycznego w postaci pokazu tanecznego organizowanego przez ALLDANCE, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki.
 4. Aby ukończyć dany kurs, wymagane jest regularne uczęszczanie na lekcje. Przed każdą lekcją sprawdzana jest lista obecności.
 5. Każde zajęcia trwają 55 min.
 6. Tancerze po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat.
 7. ALLDANCE ma prawo do zamknięcia zapisów na kurs o ile liczba osób będzie wystarczająca.
 8. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się możliwość uczestnictwa w 4 lub więcej kolejnych zajęciach. Karnet jest otwarty, do wykorzystania na dowolnych kursach w ALLDANCE, jednak grupę można zmienić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją ALLDANCE. Każdy Karnet ma termin ważności oraz ilość godzin do wykorzystania.
 9. W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany jego terminu, na życzenie uczestnika danego kursu, ALLDANCE zaproponuje alternatywny kurs, lub zwróci całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
 10. Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć składa stosowne oświadczenie w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i Procedurą realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego i zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń w nich zawartych.
 11. ALLDANCE dokłada wszelkich starań, aby liczba tancerzy na zajęciach zapewniała komfort i bezpieczeństwo na sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej ALLDANCE. Więcej na temat ograniczeń liczby osób na zajęciach w Procedurze realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.
 12. Na sali mogą przebywać jedynie tancerze, będący uczestnikami kursu i instruktor. Z uwagi na komfort oraz bezpieczeństwo uczestników zajęć, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. Tożsamość każdej z osób wchodzących do ALLDANCE jest weryfikowana.
 13. Osoby, które nie zastosują się do zasad wynikających z przedmiotowego dokumentu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia organizowane przez ALLDANCE.
 14. ALLDANCE nie ubezpiecza uczestników kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 15. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego o jakichkolwiek niepokojących symptomach, w szczególności znacznym pogorszeniu samopoczucia, bólach i zawrotach głowy, mdłościach, bólach kręgosłupa, bólach stawów oraz natychmiast zaprzestać wykonywania ćwiczeń. Zapisując się na zajęcia uczestnik powinien świadomy własnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz nie ma przeciwskazań lekarza do uprawiana aktywnego ruchu. ALLDANCE nie odpowiada za kontuzje uczestników, wynikłych z zaniedbania własnego zdrowia w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku problemów zdrowotnych ALLDANCE rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
 16. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki ALLDANCE zobowiązane są do przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie ALLDANCE lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia ALLDANCE.
 17. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż., szanować wyposażenie sal tanecznych oraz własność innych uczestników zajęć.
 18. Na terenie ALLDANCE obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.
 19. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet). Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 20. Uczestnik oczekujący na kurs powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
 21. Przebywanie w sali, gdzie odbywa się dany kurs jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą instruktora lub ALLDANCE.
 22. Uczestnik i/lub Uczestnik lub rodzic/ opiekun uczestnika w przypadku uczestnika niepełnoletniego ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika ALLDANCE na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 23. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji ALLDANCE.
 24. ALLDANCE rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren placówki ALLDANCE.
 25. ALLDANCE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie studia i w jego obrębie w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, chociaż ALLDANCE stara się zapewniać Uczestnikom jak największy poziom bezpieczeństwa.
 26. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub ALLDANCE.
 27. Uczestnik winien jest zapytać o zgodę instruktora na filmowanie, lub fotografowanie jego zajęć.
 28. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny stanowi utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i pokrewne, przygotowany przez kierownictwo i instruktorów ALLDANCE. Każdy z utworów objęty jest prawami autorskimi, a wszelkie próby kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania utworów spowoduje zawiadomienie odpowiednich organów i wszczęcie postępowania sądowego.
 29. ALLDANCE nie oferuje uczestnikom kursów opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas zajęć mają charakter prywatny i posiłkowy. Uczestnik deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu czy skorzystania z innego rodzaju usług świadczonych przez ALLDANCE, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. 
 30. Instruktor prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia podczas Kursów są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Każda muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez instruktora w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych ruchów, a Uczestnicy wiedzą, iż ALLDANCE nie świadczy usług z wykorzystaniem muzyki, dlatego proszeni są o jej niesłuchanie.
 31. Teren, na którym odbywają się zajęcia oferowane przez ALLDANCE stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie Alldance mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z regulaminu (w tym tancerze). Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie ALLDANCE. W przypadku zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu ALLDANCE. 
 32. ALLDANCE oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących tancerzami ani ich opiekunami prawnymi lub rodzicami, pracownikami ALLDANCE ani uczestnikami zajęć, teren ALLDANCE będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie ALLDANCE przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.
 33. Uczestnik ma obowiązek poinformować ALLDANCE o zmianie numeru telefonu czy adresu e-mail.
 34. ALLDANCE szanuje prywatność każdego uczestnika, dlatego dane osobowe przekazywane ALLDANCE pozostają w jej własności i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z ALLDANCE wskazanych w Polityce prywatności. Pracownicy ALLDANCE są odpowiednio przeszkoleni i pouczeni o zasadach zachowania polityki prywatności.